Vrch Studenec a rozhledna

Studenec, rozhledna na StudenciRozhledna na Studenci

Studený vrch